Odstraňovanie diskriminácie by malo byť bežnou súčasťou nášho každodenného života. Niet takých ľudí, čo by ju chceli zažívať na vlastnej koži. Nediskriminovať jednotlivé osoby i celé spoločenské skupiny je jedným zo základných princípov slobodnej občianskej spoločnosti.

Budovanie centier pomoci a dlhoročné pracovné skúsenosti s deťmi a rodinami v kríze nás primälo začať realizovať nové projekty a hľadať inovatívne formy pomoci, ktoré sa zameriavajú na sprevádzanie rodín v ich neraz zložitých životných situáciách. Máme množstvo vedomostí a príkladov od rodín v našej starostlivosti o častom zneužívaní a diskriminovaní najmä zamestnávateľmi na pracoviskách, či pri poskytovaní sociálnych, zdravotných a iných služieb. Mnohokrát ich nevedomosť v oblasti zákonných nárokov, či životná situácia núti rodičov prijať nevyhovujúce podmienky, ktoré znevažujú ich ľudskú dôstojnosť.

Spomínané skutočnosti vyústili do zámeru spustenia 2 poradenských a osvetových centier s ambulantnými službami v Košiciach a Prešove pre poskytovanie podpory a sprevádzania v oblasti boja proti všetkým formám diskriminácie.

Budeme realizovať aktívne kroky, prijímať a realizovať opatrenia na predchádzanie diskriminácie vo všetkých oblastiach stanovených zákonom (zdravotná starostlivosť, sociálne zabezpečenie, vzdelávanie, poskytovanie tovarov a služieb, oblasť bývania a zamestnanosti, a pod.), a zároveň aktívne poskytovať poradenstvo a právnu pomoc v tejto oblasti zvlášť ohrozeným deťom a rodinám v kríze.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

 

Nájdete nás:

Poradenské a osvetové centrum                                Poradenské a osvetové centrum
Mlynská 26                                                                     Lomnická 30
040 01 Košice                                                                080 01 Prešov

Email: diskriminacia@nadaciadedo.sk
Tel.: 055/728 97 02
Web: www.diskriminacia.nadaciadedo.sk