Je unikátne zariadenie, ktoré umožňuje prijať rodinu ako celok, pracuje so širšou rodinou a rieši komplexne ťažkú sociálnu situáciu rodiny, ktorá sa ocitla v núdzi. Klientom ponúka nielen strechu nad hlavou a podmienky pre naplnenie ich základných životných potrieb, ale predovšetkým priestor na rozvíjanie osobnostných predpokladov preúspešnú sebarealizáciu. V tomto smere im poskytujeme veľa podporných programov a aktivít. Ku klientom pristupujeme individuálne a osobne so zreteľom na ich sociálnu situáciu, zdravotný stav, mentálnu úroveň a udalosti, ktoré ich vživote postretli. Stávame sa ich sprievodcami pri hľadaní východiska z ťažkej životnej situácie.

Naša pomoc je však skutočne účinná a zmysluplná iba vo vzťahu s klientmi, ktorí sú odhodlaní zodpovedne pracovať na zmene svojich vnútorných aj vonkajších podmienok. Centrum Dorka v Košiciach bolo otvorené v decembri 2007. Krízové stredisko bolo otvorené 1.5.2008 a od 18.12.2009 má k dispozícii aj ďalšiu zrekonštruovanú časť centra.

Časti Centra DORKA

1. Zariadenie núdzového bývania

Kapacita: 48 klientov v dvanástich bytových jednotkách.
Služby: pomoc týraným ženám, osamelému rodičovi, alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie.  Medzi poskytované všeobecne prospešné služby patrí poskytovanie bývania, zaopatrenie, zabezpečenie podmienok na prípravu stravy, služby sociálnej, výchovnej a poradenskej starostlivosti, ďalšie odborné služby spojené s poradenstvom a sprostredkovaním zamestnania, riešenie pracovno-právnych vzťahov, psychologické poradenstvo, pracovná terapia, vzdelávacie aktivity týkajúce sa rodičovských zručností, voľno-časové a záujmové aktivity pre deti a iné.

2. Domov na pol ceste
Služby: sociálne služby pre mladých dospelých po ukončení pobytu v ústavnej starostlivosti,  poskytovanie bývania, zaopatrenie, zabezpečenie podmienok na prípravu stravy, služby sociálnej, výchovnej a poradenskej starostlivosti, ďalšie odborné služby spojené s poradenstvom a sprostredkovaním zamestnania, riešenie pracovno-právnych vzťahov, psychologické poradenstvo, pracovná terapia, vzdelávacie aktivity, aktívne využívanie voľného času (umelecká činnosť, športové aktivity), rozširovanie vzdelania, poznatkov a zručností, komplexná príprava na budúce osamostatnenie občana a iné

3. Krízové stredisko
Poskytuje pomoc pre deti, ktoré sa nachádzajú v krízovej životnej situácií, umiestnené v krízovom stredisku podľa zák. č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele v znení zmien a doplnkov.  Poskytuje sa odborná špecializovaná činnosť zameraná na odstránenie alebo zmiernenie porúch psychického, osobnostného a sociálneho vývinu dieťaťa – sociálne poradenstvo, sociálna a psychologická diagnostika, psychoterapia, pomoc na zvládnutie krízy, príležitosť pre aktivity, vzdelávanie v škole,  poskytovanie liečebno-výchovnej starostlivosti a psychologickej starostlivosti, odborná systematická práca s dieťaťom a rodinou vedúca k obnoveniu života dieťaťa v rodinnom prostredí, biologickom alebo náhradnom,  zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti a vzdelávania a prípravy na povolanie, poskytovanie bývania, stravovania a obslužných činností (podľa zák. č. 350/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.centrumdorka.sk