Poskytuje od  roku 2002 sociálne služby a sociálnu prevenciu mladým dospelým ľudom, ktorí opustili brány detských domovov. Úspešne sa im podarilo pomôcť už stovkám mladých a aj matkám v núdzi zaradiť sa do zmysluplného života.Domovské vzdelávacie centrum n. o. bolo vybudované za účinnej pomoci detí z detských domovov a odborných učilíšť z celého Slovenska. Významnú podporu poskytla obec Dunajská Lužná formou poskytnutia pozemku do dlhodobého nájmu za symbolickú cenu.

Hlavným poslaním organizácie je prostredníctvom širokej škály činností napomôcť k zvládnutiu nepriaznivej sociálnej situácie klientov, zabezpečiť nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, podporovať komplexnú prípravu na osamostatnenie mladých dospelých, pomôcť pri hľadaní a udržaní zamestnania, podporiť rozširovanie a zvyšovanie vzdelania, ako aj rozvoj praktických životných zručností. Vzhľadom na cieľovú skupinu DVC n. o. – mladých dospelých po ukončení nariadenej ústavnej starostlivosti, v maximálnej možnej miere využívame princíp individuálneho prístupu. Daná cieľová skupina bola vychovávaná v inštitucionálnej starostlivosti, najmä na princípoch kolektivizmu, čo zásadne ovplyvňovalo aj ich psychický a sociálny vývoj. Tieto determinujúce faktory sú špecifické a treba im adekvátne prispôsobovať aj profesionálny prístup.

Poskytované služby a zručnosti, ktoré by mal mladý človek ovládať:
– Sprevádzanie klienta pri životných situáciách
– Finančné hospodárenie
– Obslužné činnosti (starostlivosť o domácnosť)
– Semináre zamerané na sebahodnotenie a sebaprezentáciu
– Výučba cudzieho jazyka
– Budovanie rodinného zázemia
– Zodpovednosť a samostatnosť

Ďalšie informácie o Domovskom vzdelávacom centre nájdete na www.dvcno.sk