Kto sme

Nadácia DeDo už 22 rokov svojimi inováciami v oblasti starostlivosti a bývania pre rodiny a deti v ohrození mení oblasť sociálnych služieb na Slovensku. Našu pozornosť venujeme prevažne najmenej rozvinutým regiónom Slovenska. Spoločne s naším partnerom Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar prinášame riešenia šité na potreby rodín a detí čeliacich chudobe a náročným životným situáciám. Tým, že rodiny v ohrození dostanú možnosť bývať a majú podporu odborníkov, ktorí ich sprevádzajú pri riešení ich situácie, zabraňujeme vyňatiu detí do detských domovov a tým im zvyšujeme šancu na plnohodnotný život s rodinným zázemím a bezpečným domovom. Rovnako podporujeme mladých ľudí odchádzajúcich z detských domov, ktorým umožňujeme štúdium a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom štipendií, ale aj poskytnutím zázemia v domovoch na pol ceste počas obdobia ich prípravy na samostatný život.

Orgány nadácie

Správna rada:
RNDr. Jozef Ondáš, PhD. – predseda
Radoslav Dráb – člen
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. – člen

Správca nadácie:
Mgr. Katarína Trembuláková

Dozorná rada:
RNDr. Eva Majerčínová – predseda
Ing. Elena Telepková – člen
RNDr. Mária Ondášová – člen

Účel nadácie

1. Podporovať vzdelávanie detí a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia s cieľom zabezpečiť ich integráciu do občianskeho života,

2. organizovať a finančne zabezpečovať verejné akcie a zhromaždenia, podporovať progresívne myšlienky a podnety v oblasti vzdelávania,

3. organizovať a finančne zabezpečovať konferencie, workshopy, prednášky, školenia a iné podobné podujatia pre odbornú a laickú verejnosť,

4. organizovať a finančne zabezpečovať výstavbu centier na poskytovanie sociálnych služieb,

5. podporovať a realizovať projekty zamerané na rozvoj a budovanie ambulantných, pobytových a terénnych sociálnych služieb a pre cieľové skupiny,

6. podporovať a realizovať projekty zamerané na poskytovanie poradenstva a poskytovanie poradenstva v oblasti zamestnanosti a vytváranie pracovných príležitostí pre cieľové skupiny najmä formou budovania sociálnych podnikov a firiem poskytujúcich pracovné príležitosti pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,

7. podporovať a realizovať projekty na budovanie a rozvoj sociálneho bývania,

8. vytvárať príležitosti, podporovať a rozvíjať cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu v oblasti sociálnych služieb, sociálneho bývania a sociálneho podnikania,

9. podporovať a prezentovať oblasti spoločensky zodpovedného podnikania a individuálnej a firemnej filantropie,

10. podporovať a realizovať projekty s cieľom pomoci osamelým rodičom, rodinám v kríze, mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti a deťom v krízových situáciách pri opätovnom zaradení sa do života.

[charitywp_testimonial style=”1″]

Naši partneri

Nič by sme nedokázali sami. Naše poďakovanie za to, že môžeme ďalej pomáhať, patrí veľkému množstvu firiem a organizáciám, individuálnym darcom, inštitúciám štátnej správy a samosprávy, cirkevným organizáciám, školám, ktoré sa zapojili do verejnej zbierky, dobrodincom...

[charitywp_sponsors]