Nadácia DEDO sa v rámci projektu „Inovujeme sa!“ zameriava na vytvorenie koncepcie „starostlivého bývania“ ako modelovej aplikácie prístupu Housing First v Košiciach v spolupráci s expertkou na ukončovanie bezdomovectva z Platformy pro sociální bydlení v Prahe.

Starostlivé bývanie je projekt sociálneho nájomného bývania pre rodiny a mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti, ktorý okrem možnosti dlhodobého bývania (aktuálne v Košiciach – Šaci a v Jasove) poskytuje klientom odbornú podporu prostredníctvom multidisciplinárneho tímu zloženého zo sociálneho pracovníka, zdravotníka a právnika s cieľom podporovať rodinu pri udržaní si bývania a sprevádzať ju v jej rozvoji a rozvoji potenciálu každého jej člena. Toto modelové riešenie chce Nadácia DEDO ponúkať ako model obciam a mestám s cieľom replikovať ho na ich území a tak postupne riešiť problém bytovej núdze mnohých rodín a jednotlivcov.

Projekt je tiež zameraný na strategický rozvoj nadácie a posilnenie finančnej stability a nezávislosti nadácie. Zámerom je vypracovanie stratégií, ktorých cieľom je posilniť financovanie aktivít nadácie z darov individuálnych donorov, čím získa prostriedky na rozvoj nových programov a aktivít, či spolufinancovanie projektov a tiež posilnenie značky samotnej nadácie. Zámerom je aj zvyšovanie kvality riadenia, čoho súčasťou bude koučing zamestnancov nadácie.

Nadácia DEDO získala v rámci 1. výzvy Active Citizen Fund grant v rámci témy 5 Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti. Výzva reaguje na situáciu mnohých organizácií občianskej spoločnosti, ktorou je skutočnosť, že nedostatok zdrojov umožňujúcich budovanie kapacít organizácií občianskej spoločnosti núti organizácie k tomu, aby sa sústredili na svoje prežívanie a odkláňa ich od presadzovania takých strategických zmien v ich činnosti, ktoré by im zabezpečili dlhodobý rozvoj. Program v tejto téme umožní organizáciám, aby zlepšili svoje zručnosti, posilnili kompetencie, zavádzali riadenie vo vyššom štandarde a uskutočňovali moderné stratégie posilňujúce ich udržateľnosť. Výzva je tiež zameraná na zlepšenie prostredia, ktoré ovplyvňuje činnosť občianskych organizácií, napríklad na presadenie priaznivejších právnych predpisov, lepší prístup k verejnému a súkromnému financovaniu
a rozvoj filantropie na úrovni jednotlivcov.

Grant v celkovej výške, viac ako 57.577 EUR, slúžiaci na realizáciu týchto úloh počas 12 mesiacov, bude Nadácia DEDO spolufinancovať sumou takmer 6.400 EUR.

„Projekt ‘Inovujeme sa!’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Novinky v projekte Inovujeme sa!

Projekt Inovujeme sa!, podporený grantom ACF, umožnil Nadácii DEDO systematicky pracovať na jej transformácii z organizácie známej prostredníctvom jej projektov na nadáciu s vlastnou

Čítať viac