Budujeme centrá na pomoc rodinám v kríze
Centrum Dorka v Prešove pomáha rodinám v núdzi
Sociálny dom sv. Norberta v Jasove umožňuje dlhodobejšie bývanie osamelým rodičom s deťmi alebo rodinám po skončení krízovej intervencie poskytnutej v krízovom centre
Centrum vo Zvolene pomáha mladým po odchode z detského domova a rodinám v núdzi

Domovské vzdelávacie centrum Dunajská Lužná

Domovské vzdelávacie centrum Dunajská LužnáUž desiaty rok poskytujeme sociálne služby a sociálnu prevenciu mladým dospelým ľudom, ktorí opustili brány detských domovov. Úspešne sa im podarilo pomôcť už stovkám mladých a aj matkám v núdzi zaradiť sa do zmysluplného života. Domovské vzdelávacie centrum n. o. bolo vybudované za účinnej pomoci detí z detských domovov a odborných učilíšť z celého Slovenska. Významnú podporu poskytla obec Dunajská Lužná formou poskytnutia pozemku do dlhodobého nájmu za symbolickú cenu.

Hlavným poslaním organizácie je prostredníctvom širokej škály činností napomôcť k zvládnutiu nepriaznivej sociálnej situácie klientov, zabezpečiť nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, podporovať komplexnú prípravu na osamostatnenie mladých dospelých, pomôcť pri hľadaní a udržaní zamestnania, podporiť rozširovanie a zvyšovanie vzdelania, ako aj rozvoj praktických životných zručností. Vzhľadom na cieľovú skupinu DVC n. o. – mladých dospelých po ukončení nariadenej ústavnej starostlivosti, v maximálnej možnej miere využívame princíp individuálneho prístupu. Daná cieľová skupina bola vychovávaná v inštitucionálnej starostlivosti, najmä na princípoch kolektivizmu, čo zásadne ovplyvňovalo aj ich psychický a sociálny vývoj. Tieto determinujúce faktory sú špecifické a treba im adekvátne prispôsobovať aj profesionálny prístup.

Poskytované služby a zručnosti, ktoré by mal mladý človek ovládať:
- Sprevádzanie klienta pri životných situáciách
- Finančné hospodárenie
- Obslužné činnosti (starostlivosť o domácnosť)
- Semináre zamerané na sebahodnotenie a sebaprezentáciu
- Výučba cudzieho jazyka
- Budovanie rodinného zázemia
- Zodpovednosť a samostatnosť

Ďalšie informácie o Domovskom vzdelávacom centre nájdete na www.dvcno.sk

Klienti centra

Copyright (c) Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov.
Designed by olwebdesign.com