Jedným z kľúčových období teenagerov a mladých dospelých vyrastajúcich v inštitucionálnej starostlivosti je prechod zo starostlivosti štátu do samostatného života. Nevyhnutná je kvalitná príprava, ktorá prispeje k tomu, aby bol tento prechod plánovaný, pripravovaný a uvedomelý, pričom je nevyhnutné zamerať sa na prevenciu rizík. Ide predovšetkým o aktivity a stretnutia s odborníkmi zamerané na spoznávanie a uvedomovanie si vlastnej identity, očakávaní, sociálne role, o protidrogovú a sexuálnu prevenciu, prevenciu ďalších foriem závislostí, prevenciu kriminality, finančnú gramotnosť, prípravu na zabezpečenie si bývania, prípravu na zamestnanie.

Deti a teenageri z detských domovov sú ešte počas inštitucionálnej  starostlivosti ovplyvňované a ohrozované jednotlivcami a skupinami z ilegálneho prostredia a následne sú mnohé obeťou obchodu s drogami, obchodu s ľuďmi, stávajú sa obeťami ako biele kone, prípadne sa stávajú členmi organizovaných zločineckých skupín. Prevenciu zameranú na predchádzanie rizikám vnímame ako najdôležitejší krok v procese osamostatňovania sa.

Prevencia voči nástrahám obchodovania s ľuďmi a novodobého otroctva s cieľom predchádzať ich rizikám bola ústredným motívom aj uskutočnených vzdelávaní pre mladých dospelých z vybraných domovov na pol ceste a detských domovov východného Slovenska v mesiaci marec. Vzdelávania pod spoločným názvom Anjeli strážni rozťahujú svoje krídla sú pokračovaním série projektov a workshopov Do života s Anjelom strážnym, ktoré od roku 2016 nadácia realizuje v spolupráci s občianskymi združeniami Úsmev ako dar a Brániť sa oplatí Slovensko.

Zrealizovaním workshopov sa podarilo vytvoriť a zaškoliť tím 10 ľudí (sociálni a odborní pracovníci v detských domovoch a domovoch na pol ceste, dobrovoľníci a sociálni pracovníci), ktorí budú naďalej pokračovať v realizácií vzdelávacieho programu pre ďalších potencionálne ohrozených mladých dospelých v pôsobnosti ich pracovného miesta alebo v spolupráci s ďalšími detskými domovmi či domovmi na pol ceste. Svoje školiace zručnosti a získané vedomosti o vedení zážitkovej vzdelávacej hry aplikovali počas dvoch víkendových workshopov dokopy pre 30 mladých dospelých z Domova na pol ceste vo Svidníku, Prešove, Vranove nad Topľou, Košiciach a z detského domova Zem detí v Košiciach a vo Vranove nad Topľou. Prostredníctvom zážitkov, hry, filmu a diskusie naučili mládež poznávať a hodnotiť riziká novodobého otroctva, premýšľať o budovaní svojho života a motivovať ich k zodpovednému správaniu sa voči spoločnosti i sebe. V zážitkovej vzdelávacej hre simulovali odchod chránenca z domova do reálneho života, kde naňho čakajú rôzne riziká a nástrahy – okrem iných aj obchodníci s ľuďmi a iní podvodníci. Chránenci museli v priebehu niekoľkých kôl riešiť problémy, ako bývanie, nakupovanie a prácu. Hra im ponúkla viacero možností rozhodovať podľa vlastných pohnútok a poskytnutých ponúk.

Vzdelávania pre mladých dospelých a skupinu odborných pracovníkov sa nám podarilo zrealizovať prostredníctvom finančnej podpory Ministerstva vnútra Slovenskej republiky odbor Prevencie kriminality.

Radi by sme poďakovali aj občianskemu združeniu Bezpečný prístav, ktorého lektori doplnili naše vzdelávacie workshopy o problematiku osobnej ochrany a prostredníctvom situačných príkladov mladých dospelých vtiahli do rôznych metód sebaobrany. Taktiež zamestnancom HR oddelenia spoločnosti VSE Holding, a.s, Člen skupiny innogy, ktorí prispeli svojimi skúsenosťami v oblasti zamestnávania, prijímacích pohovorov a tvorby životopisov.