Centrá pre obnovu rodín Dorka, ktorých zriaďovateľom je Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a NADÁCIA DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov, prevádzkujú v troch mestách v Košiciach, Zvolene a v Prešove Útulky pre rodiny, ktoré sa ocitli v kríze. Cieľom týchto centier je poskytnúť rodinám dočasné bývanie, sociálne poradenstvo, pracovnú terapiu, pomoc pri zaradení sa do pracovného procesu.

V našich centrách poskytujeme len dočasné bývanie na určitú dobu, predovšetkým rodinám, ktoré chcú a pokúšajú sa zmeniť svoju životnú situáciu. Aktuálne sa žiaden klient nemusí z našich zariadení vysťahovať. V tomto čase od nás odchádzajú klienti, ktorým skončila platnosť zmluvy.

Termín odchodu vedia všetci klienti dostatočne vopred, je to plánovaný proces. Z našich zariadení odchádzajú klienti do samostatného bývania, prípadne im sprostredkujeme bývanie v inom zariadení podobného typu. K vypovedaniu zmluvy z našej strany dochádza len vo výnimočných prípadoch. Jedná sa o prípady, kedy klient vážne porušuje vnútorný poriadok, čím by mohol ohrozovať iných klientov žijúcich v zariadení, prípadne ak je klient odsúdený za úmyselný trestný čin.

V prípade medializovaného prípadu pani Ľ. sa chceme dištancovať od informácie, že klientku vyhadzujeme. Pani Ľ. skončila zmluva o poskytovaní sociálnych služieb. Následne sme jej v spolupráci s mestom Prešov sprostredkovali iné zariadenie, ktoré je ochotné ju prijať aj vzhľadom k tomu, že spomínaná klientka už bola vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb. Termín odchodu bol následne predĺžený o niekoľko mesiacov, ktoré klientka potrebovala k tomu, aby si mohla zariadiť všetko potrebné v súvislosti s presťahovaním sa. Konkrétne postupy a kroky práce s jednotlivými klientmi podliehajú ochrane osobných údajov. Môžeme však prehlásiť, že s každým klientom hľadáme riešenia ich životnej situácie. Plán práce pravidelne prehodnocujeme spolu s konkrétnym klientom a naše kroky sa odvíjajú od vzájomnej dohody s klientom. Rovnaký postup aplikujeme u všetkých našich klientov nevynímajúc spomínanú klientku. Výrazne sa vyhradzujeme voči tvrdeniu, že v tomto čase musí naše zariadenie opustiť akýkoľvek klient bez náhrady adekvátneho bývania.